Algemene Voorwaarden

Tja, de 'kleine lettertjes'

Maar we hebben ze speciaal voor jou wat groter gemaakt, dus lees dit toch even ūüėČ

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Linkerdink BV, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te de Hinnisdaellaan 2 bus 8, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, BTW BE0768302752, RPR Brussel, (hierna ‚ÄúLinkerdink‚ÄĚ) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (‚ÄúKlant‚ÄĚ). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Linkerdink moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Linkerdink aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Leveringskosten en eventuele andere kosten (zoals reservatie- of administratieve kosten) worden berekend en toegevoegd tijdens het bestelproces. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materi√ęle fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Linkerdink niet. Linkerdink is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Linkerdink is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materi√ęle fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Linkerdink. Linkerdink kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant koopt de artikelen, aangeboden op de website van Linkerdink, door deze toe te voegen aan het digitale winkelkarretje en vervolgens het bestelproces te vervolledigen: bevestigen van de inhoud van het winkelkarretje, vervolgens opgeven van de gegevens voor de levering en tenslotte uitvoeren van de betaling. 

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bestelbevestiging aan de Klant is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Klant opgegeven e-mailadres. Linkerdink en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Linkerdink gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • via kredietkaart (Mastercard en Visa)
 • via bankkaart (Bancontact en Maestro)
 • via online banking (KBC/CBC, Belfius, Payconiq en iDEAL)
 • via online wallet dienst (Apple Pay en Paypal)
 • via overschrijving op rekeningnummer BE47 7350 5907 2580

Facturen worden enkel per aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen (B2B). Consumenten worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen bijgevolg geen factuur aanvragen. 

De facturen zijn ten laatste betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 10% per jaar. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 10 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.

Linkerdink is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via de website van Linkerdink worden geleverd in Belgi√ę en Nederland.

Linkerdink zal zich naar beste vermogen inspannen opdat de bestelling naar het door de Klant opgegeven adres wordt verstuurd binnen enkele dagen na de bevestiging van de bestelling. De verzending van de bestellingen gebeurt via Bpost.

De verzendingskost (inclusief BTW) hangt af van het door de Klant opgegeven leveringsadres:

 • naar een adres in Belgi√ę: 6,90 ‚ā¨ (tot 5 kg) — levering binnen 24u na verzending
 • naar een adres in Nederland:¬† 19,84 ‚ā¨ (tot 5 kg) — leveringstermijn afhankelijk van de lokale postpartner

De Klant is steeds verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant binnen zeven (7) dagen na levering schriftelijk (per e-mail of per brief)  worden gemeld aan Linkerdink. Bij gebreke aan dergelijke kennisgeving, wordt de Klant geacht de levering te hebben aanvaard als conform. 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Linkerdink. 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Linkerdink te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Linkerdink.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt;

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Linkerdink via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 

De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via de website. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal Linkerdink de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen”.¬†

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Linkerdink heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Linkerdink.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Linkerdink alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de eerste leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Linkerdink alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Linkerdink betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de levering van het goed bij de eerste eigenaar. Elke commerci√ęle garantie laat deze rechten onverminderd.¬†

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Linkerdink klantendienst (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail klantendienst@linkerdink.be of telefonisch op +32 (0)494 134 051) en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Linkerdink.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Linkerdink zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op omwisseling of terugbetaling. 

De (commerci√ęle en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

Indien wordt voldaan aan de garantievoorwaarden, mag de Klant de vervanging van het betreffende artikel, zonder extra kosten, binnen een redelijke termijn en naargelang de beschikbaarheid van vergelijkbare artikelen, of de terugbetaling van de aankoopprijs, eisen.

In tegenstelling tot het herroepingsrecht (zie artikel 7), zal Linkerdink aan de Klant de retourkosten van het artikel voor hetwelke laatstgenoemde beroep heeft gedaan op de wettelijke garantie, terugbetalen, voor zover de retourzending wordt uitgevoerd door de bezorger gekozen door Linkerdink en het artikel het voorwerp kan uitmaken van een omwisseling of terugbetaling. In het geval van omwisseling zal de levering eveneens ten laste vallen van Linkerdink.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Linkerdink is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)494 134 051, via e-mail op klantendienst@linkerdink.be of per post op het volgende adres: Linkerdink – klantendienst, de Hinnisdaellaan 2 bus 8, 1150 Sint-Pieters-Woluwe. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, Linkerdink, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018. 

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • Om de bestelling uit te voeren en te leveren
 • Om de Klant informatie toe te sturen diens over account en bestelling
 • Om te reageren op aanvragen van de Klant, waaronder terugbetalingen en klachten
 • Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen
 • Om een klantenaccount voor de website in te stellen
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het berekenen van belasting
 • Om het aanbod van Linkerdink te verbeteren
 • Om marketingberichten naar de Klant te sturen, indien deze hiervoor heeft gekozen

De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van diens persoonsgegevens, met uitzondering van de gegevens die Linkerdink verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden. De Klant kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van diens persoonsgegevens als de Klant daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die de noodzaak van Linkerdink om deze gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag kan de Klant op elk moment verzoeken om een gratis exportbestand van de persoonlijke gegevens die we van jou hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt.

De Klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van diens gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven. 

Om diens rechten uit te oefenen, kan de Klant zich richten tot Linkerdink – privacy,, de Hinnisdaellaan 2 bus 8, 1150 Sint-Pieters-Woluwe of privacy@linkerdink.be.

Linkerdink behandelt de persoonlijke gegevens van de Klant als vertrouwelijke informatie en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Meer informatie is te vinden in het Privacybeleid.

Artikel 11: Gebruik van cookies

De website van Linkerdink gebruikt cookies en gelijkaardige technologie√ęn. Dit helpt Linkerdink om de Klant een betere gebruikerservaring te bieden wanneer deze de website bezoekt en laat ook toe de website te optimaliseren. Zonder de voorafgaande toestemming van de Klant plaatst Linkerdink uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vraagt Linkerdink eerst toestemming aan de Klant.

Een overzicht van de cookies die de website op het apparaat van de Klant plaatst, is te vinden in het Cookiebeleid.

Bij het eerste bezoek aan de website wordt de Klant gevraagd om de cookies te aanvaarden. De Klant kan nadien diens keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

De Klant kan diens internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat de Klant een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie ge√Įnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van harde schijf van de Klant worden verwijderd. Dit kan de Klant doen via de instellingen van diens browser (via de help-functie). Linkerdink benadrukt wel dat hierdoor mogelijks bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, dat de Klant bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken en dat de Klant misschien dezelfde gegevens meermaals zal moeten ingeven.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Linkerdink om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht ‚Äď Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

Elk geschil waarvoor geen minnelijke schikking kon worden gevonden, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. De Klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Ondernemingsgegevens

 • Naam: Linkerdink BV
 • Type: Besloten vennootschap – RPR Brussel
 • Maatschappelijke zetel: de Hinnisdaellaan 2 bus 8, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
 • Ondernemingsnummer: 0768302752
 • BTW-nummer: BE0768302752
 • Website: www.linkerdink.be
 • E-mailadres: info@linkerdink.be
 • Telefoonnummer: +32 (0)494 134 051